Office Doors

در لولایی تک لنگه و یا دو لنگه، قابل استفاده در محیط های اداری و فنی و کلنیک های پزشکی می باشد. این در به صورت نیمه ایزوله، تزریق شده با عایق پلی یورتان و با دانسیته 38/40kg/m3 می باشد.