پرده PVC

نوارهای پی وی سی استاندارد با سطوح مسطح یا شیاردار به صورت بی رنگ و رنگی، برای محیط های با دمای 20 درجه سانتی گراد زیر صفر تا 50 درجه سانتی گراد بالای صفر. نوارهای پی وی سی پولار با سطوح مسطح یا شیاردار به صورت بی رنگ و رنگی، برای محیط های با دمای 50 درجه سانتی گراد زیر صفر تا 50 درجه سانتی گراد بالای صفر. .

pvc door specification