نقشه فریم درهای لولایی و کشویی

در این بخش می توانید دانش فنی مربوط به فریم های درهای لولایی و کشوییی را ملاحظه بفرمایید.


نقشه شماتیک چهارچوب ها

ر ادامه می توانید نقشه شماتیک چهارچوب ها را ملاحظه فرمایید.

چارچوب پانلی L در کشویی

U-Frame

چارچوب در لولایی

hinged-door-frame

چارچوب صاف در کشویی

L-Frame

Frame Suitable For Sliding Door (U Frame)

L-Frame